Szkoła Podstawowa nr 11

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Rekrutacja SP

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 11 i przedszkola

Informujemy, że procedura odwoławcza od decyzji komisji rekrutacyjnej dotyczącej przyjęcia dzieci do przedszkola rozpoczyna się 8 kwietnia 2020r., (w ciągu 7 dni) będzie odbywała się z wykorzystaniem nośników elektronicznych ( email, skan )na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Z uwagi na sytuację epidemiczna w kraju rodzice wyjątkowo w tym roku potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w systemie rekrutacyjnym, gdyby były jakieś problemy z dostępem do tego systemu proszę o potwierdzenie woli pod nr tel. 58 664 69 05.

Potwierdzenia woli zbieramy do 31.03.2020r.
Prosimy nie czekać do ostatniego dnia.

 

 

OBWÓD SZKOŁY -

Adwokacka, Al. Zwycięstwa 162 do 186, Architektów, Druskiennicka, Folwarczna, Gedymina, Głowackiego, Grażyny, Grenadierów, Grodnieńska, Inżynierska od 46 numery parzyste wzwyż i od 37 nieparzyste wzwyż, Kameralna, Kiejstuta, Kirasjerów, Kłajpedzka, Kościelna, Kowieńska, Ks. Zawackiego,  Leśna, Lidzka, Miernicza, Miła, Oficerska, Olgierda, Orańska, Parkowa, Plac Górnośląski, Racławicka, Sędziowska, Spokojna, Szwoleżerów, Techniczna, Trocka, Wielkopolska do nr 299, Witolda, Wrocławska od 52 numery parzyste wzwyż i od 57 numery nieparzyste wzwyż, Źródlana,

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO I KLASY

 


Klauzula informacyjna

Podstawa prawna:

1        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

2        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 149; 150; 155 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.);

3        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła
  Podstawowa nr 11 w Gdyni, ul. Wrocławska 52, 81-553 Gdynia
  1. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Aleksandra Nodzyńska, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Gdyni. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
  2. Celem zbierania danych jest:

a)   rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole,

b)  wypełnianie statutowych zadań szkoły w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. art. .6 ust. 1 lit. c);  art. 9 ust. 2 lit. a).

 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:

a)      podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do szkoły i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom szkoły,

b)      szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,

c)      Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.

 1. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
 4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z art. 160 ustawy Prawo oświatowe tj. przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 5. W przypadku dzieci które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

10.  Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:

a)      sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,

b)      usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,

c)      ograniczenie przetwarzania danych osobowych,

d)      dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).

11.  Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań szkoły wobec Pani/Pana dziecka.

12.  Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.

13.  Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana   dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.


Jesteś tutaj: Szkoła Podstawowa i Przedszkole